Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych

Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych

Ordynacja podatkowa przewiduje następujące rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne, do podpisywania deklaracji podatkowych oraz do doręczeń. Charakterystyczne jest to, że niektóre z nich mogą być udzielane przy użyciu formularzy np. PPO-1.

Organ podatkowy otrzymując pełnomocnictwo niekompletne lub bez wszystkich wymaganych danych nie jest obowiązany do wezwania podatnika do jego uzupełnienia, gdyż pełnomocnictwo nie jest podaniem, z którym wiążą się inne obowiązki formalno-prawne takie jak wezwanie do uzupełnienia podania. Istotne jest również to, że pełnomocnictwo udzielone na urzędowym formularzu nie zawierające wszystkich wymaganych danych może być uznane za nieważne, co w praktyce oznacza że postępowanie podatkowe może odbywać się bez pełnomocnika.

W dniu 1 lipca 2016 r. wprowadzono instytucję pełnomocnictwa ogólnego, które musi zostać zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych złożone wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast inne rodzaje pełnomocnictw mogą być składane zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej. Powyższa możliwość udzielania pełnomocnictwa ogólnego zlikwidowała uciążliwość składania pełnomocnictwa lub jego odpisu do akt każdej sprawy. Jest to tym bardziej ważne, że niektóre terminy proceduralne w prawie podatkowym będąc krótkie, zobowiązują do reakcji bezzwłocznej, aby nie narazić mocodawcy na nieprawidłowości skutkujące innymi sankcjami np. w postaci odsetek.

Złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie jest zwolnione z opłaty skarbowej. Jest ono wykorzystywane rzadko i to raczej przez pełnomocników, którzy nie są świadomi, że przyjmując powyższe pełnomocnictwo przyjmują na siebie również sprawy terminowości regulowania zobowiązań przez ich mocodawców lub też kwestie ich zobowiązań prywatnych, o których często nie są informowani w sposób wystarczający. Powyższe dotyczy obsługi tzw. specyficznego klienta, który wychodzi z założenia, że skoro udzielił pełnomocnictwa ogólnego, to cała odpowiedzialność za jego sprawy i związane z tym podatki, również w zakresie ich zapłaty, spoczywa wyłącznie na pełnomocniku, w myśl zasady płacę to wymagam. Dlatego też, podmioty zawodowo zajmujące się sprawami podatkowymi np. doradcy podatkowi, księgowi, biura rachunkowe stosują w praktyce pełnomocnictwo szczególne do konkretnej sprawy (np. do odpowiedzi na pismo urzędu skarbowego). Powyższe utrudnia znacząco obsługę klienta, ponieważ konieczne jest uzyskanie od niego pełnomocnictwa szczególnego, istnieje więc potrzeba ponownego wprowadzenia czegoś na wzór pełnomocnictwa rodzajowego, tak jak ma to miejsce w przypadku pełnomocników występujących w sprawach z innego zakresu niż prawo podatkowe.

Inną kwestią dla podatnika zagranicznego jest problem języka formularza pełnomocnictwa. Zawiera ono opisy poszczególnych pól jedynie w języku polskim w związku z tym osoby zagraniczne mają spore problemy, aby zrozumieć zapisy pełnomocnictwa, co jest bardzo istotne dla zakresu powierzanego zastępstwa. Jedno jest pewne my również wyjeżdżając za granicę Polski borykamy się z takimi problemami, co oznacza że prowadząc profesjonalny biznes w Polsce warto zainwestować w usługę tłumacza, może być to mniejszy koszt niż ten który będzie wynikał ze źle udzielonego pełnomocnictwa.
W obecnym stanie prawnym istnieją również wątpliwości co do formy pełnomocnictwa do reprezentacji podatnika w zakresie czynności materialno-technicznych, uprawnienia osób prowadzących obsługę księgowo-podatkową i związanych z tym składaniem wyjaśnień odnośnie takich czynności, jak np. księgowania, czy też przeksięgowanie lub rozksięgowanie dokonanych płatności i wynikających z nich zobowiązań podatkowych. Można założyć, że obecnie do takich spraw wystarczające będzie pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie, na podstawie kodeksu cywilnego.

Z uwagi na zapisy Ordynacji podatkowej, forma pełnomocnictwa szczególnego i ogólnego zastrzeżona jest tylko dla spraw prowadzonych w ramach spraw i wynikających z nich procedur podatkowych. Z rozwiązaniem przychodzi nam zapis art. 138 o Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w sprawach pełnomocnictw nieregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
Portal Podatkowy na stronach Ministerstwa Finansów, pozwala po założeniu konta na portalu podatkowym podatnikowi i płatnikowi uzyskać internetowo dostęp do swoich pełnomocnictw ogólnych i innych danych będących w posiadaniu administracji podatkowej, a głównie danych ewidencyjnych i adresowych, złożonych deklaracji, prowadzonych sprawy czy stanu rozliczeń i płatności.

Powyższe dowodzi, że administracja podatkowa zmierza w dobrym kierunku z systematyzowaniem udzielania pełnomocnictw, poniżej dla usystematyzowania nazwy formularzy dotyczące udzielania pełnomocnictw:

  • UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • OPL-1 – zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • UPL-1P – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej;
  • OPL-1P – zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej;
  • PPS-1 – pełnomocnictwo szczególne;
  • PPD-1 – pełnomocnictwo do doręczeń;
  • OPS-1 – zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego;
  • OPD-1 – zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń;
  • PPO-1 – pełnomocnictwo ogólne;
  • OPO-1 – zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

Jeśli mamy wciąż wątpliwości dotyczące pełnomocnictwa warto skonsultować się ze doradcą podatkowym, może być to np. biuro księgowe Lublin Profito. Kontaktując się z doradcą podatkowym możemy mieć pewność że sprawą zajmie się kompetentna osoba.

Admin

Dodaj komentarz